Commits (1)
 • Deucе's avatar
  Fix bug in last commit · a40cda0c
  Deucе authored
  Pixes set via setpixels() were only set in the "blink off" screen
  and not in the "blink on" screen... so they all reverse blinked.
  a40cda0c
...@@ -1427,6 +1427,7 @@ int bitmap_setpixels(uint32_t sx, uint32_t sy, uint32_t ex, uint32_t ey, uint32_ ...@@ -1427,6 +1427,7 @@ int bitmap_setpixels(uint32_t sx, uint32_t sy, uint32_t ex, uint32_t ey, uint32_
if (mask == NULL) { if (mask == NULL) {
for (x = sx; x <= ex; x++) { for (x = sx; x <= ex; x++) {
screena.screen[PIXEL_OFFSET(screena, x, y)] = pixels->pixels[pos]; screena.screen[PIXEL_OFFSET(screena, x, y)] = pixels->pixels[pos];
screena.rect->data[PIXEL_OFFSET(screena, x, y)] = color_value(pixels->pixels[pos]);
if (pixels->pixelsb) { if (pixels->pixelsb) {
screenb.screen[PIXEL_OFFSET(screenb, x, y)] = pixels->pixelsb[pos]; screenb.screen[PIXEL_OFFSET(screenb, x, y)] = pixels->pixelsb[pos];
screenb.rect->data[PIXEL_OFFSET(screenb, x, y)] = color_value(pixels->pixelsb[pos]); screenb.rect->data[PIXEL_OFFSET(screenb, x, y)] = color_value(pixels->pixelsb[pos]);
......